• Osmanlılık kaynağı belirsiz bir ortaklık kültürüdür.
 • Osmanlılık bir karışımdır. Türklük bunun içinde temel aktördür.
 • Osmanoğulları ailesi diğer Avrupa hanedanları gibi değildi. Muhtelif bankalarda hazır milyonları yoktu. Bizzat son padişah bile fakr-u zaruret içinde öldü.

 • Osmanlı hanedanı için af kanununa öncülük edenler solcu denen Bülent Ecevit ve koalisyon ortağıydı.
 • Türkler üç büyük dinin üçüne de mensuptur. Karaimler ve Kırımçaklar Yahudi, Gagavuz Türkleri ise Ortodoks’tur.
 • Osmanlı Devleti tarihin gerçek anlamdaki son üniversal, yani beynelmilel, cihanşümul imparatorluğudur.
 • Rumluk bir etnisite değildir. Roma İmparatorluğunun tebaasının adıdır.
 • Fatih şarkta iki asırdır örneği hiç görülmeyen hele hele bugün kendi milleti arasında hiç olmayan, komplekssiz, Batı’ya ve Doğu’ya açık, kendi hukukuna sahip bir entelektüeli temsil etmektedir.
 • İsa’yı çarmıha geren Romalılar değildir. Romalı valiye bunu emreden, empoze eden Yahudilerdir.
 • Cihan Harbinde bizim Arabistan cephesindeki askerlerimizi karşıdaki düşmandan çok, ayaklanan Arap aşiretleri ve bilhassa Şerif Hüseyin’in adamları zarara uğratmışlardır.
 • Bursa klasik Yunan-Roma devrinde Bitinya diye anılır.
 • Merkezi Bursa olan Hüdavendigar eyaleti; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmit, Kütahya, Eskişehir.
 • Rusya’nın ilk Osmanlı Sefirinin dedesi Tolstoy’un dedesinin babası olan Piyotr Tolstoy’dur.